รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท โทร 098-3174981, 087-4982451, 02-0839595

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท

Kan account รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ดูแลเอกสารบัญชี ให้คำแนะนำด้านการบัญชี รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 098-3174981, 087-4982451, 02-0839595
บริการจัดทำบัญชี ให้กับธุรกิจ ห้างร้าน บริษัท ฯลฯ

รับทำบัญชี ราคาถูก

บริการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมที่กรมสรรพากรยอมรับ รวดเร็ว ถูกต้อง มั่นใจได้

จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระต่อกรมสรรพากรประจำเดือน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกประเภทบัญชี

จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

จัดทำปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน

จัดทำปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียน หจก

รับจดทะเบียนบริษัท, ห้างร้าน ฯลฯ

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียน e-Tax

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยทีมงานมืออาชีพด้านการบัญชีโดยตรง โทรศัพท์ 098-3174981, 087-4982451, 02-0839595