รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท โทร 0874982451

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท

บจก.ปัณณารัตน์ การบัญชีและภาษี รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ดูแลเอกสารบัญชี ให้คำแนะนำด้านการบัญชี รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 0874982451


บริการจัดทำบัญชี ให้กับธุรกิจ ห้างร้าน บริษัท ฯลฯ

รับทำบัญชี ราคาถูก

บริการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมที่กรมสรรพากรยอมรับ รวดเร็ว ถูกต้อง มั่นใจได้

จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระต่อกรมสรรพากรประจำเดือน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกประเภทบัญชี

จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

จัดทำปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน

จัดทำปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียน หจก

รับจดทะเบียนบริษัท, ห้างร้าน ฯลฯ

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียน e-Tax

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยทีมงานมืออาชีพด้านการบัญชีโดยตรง โทรศัพท์ 0874982451